στέγαση των νέων

5. Στέγαση των νέων

Οι νέοι και νέες δυσκολεύονται ολοένα και περισσότερο να ανταποκριθούν στο αυξημένο στεγαστικό κόστος και αναγκάζονται να διαβιούν σε δύσκολες στεγαστικές συνθήκες ή να παραμένουν εξαρτημένοι/ες από τη γονεϊκή εστία.

Πηγή γραφήματος: Dewilde, C. 2020